Urz±dzenia ch³odnicze do przechowywania cia³ zmar³ych.

Ch³odnie pojedyńcze


IGLOO - KROTOSZYN CH£ODNICTWO & KLIMATYZACJE